Generic module to creates SSM Parameters for AWS.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

11 wiersze
148B

  1. terraform {
  2. required_version = ">= 0.14"
  3. required_providers {
  4. aws = {
  5. source = "hashicorp/aws"
  6. version = ">= 3.0"
  7. }
  8. }
  9. }